menuExecutive Committee

1.
Adv. Arunbhau Bhimraoji Shelke
President
2.
Shri Mahadeorao Bhuibhar (Bhau)
Vice President
3.
------
Vice President
4.
Shri Sureshrao Bhauraoji Thakare
Vice President
5.
Shri Harihar Bapurao Thakare
Treasurer
6.
Adv. M. K. Alias Nanasaheb Deshmukh
Member
7.
Shri Jagannathbahuji Wankhade
Member
8.
Shri Nareshchandra P. Thakare
Member
9.
Adv. Gajanan K. Pundkar
Member
10
Prof. V. G. Bhamburkar
Sectetary
11
Dr. V. G. Thakare
Co-opt Member
12
------
Co-opt Member
13
Shri A. M. Magale
Co-opt Member
14
Prof. A. B. Sangole
Co-opt Member