menuManagement Committee

 
Adv. A. B. Shelke
President
Shri Shivaji Education
Society, Amravati
 
Vice-President
Shri Shivaji Education
Society, Amravati
 
Vice-President
Shri Shivaji Education
Society, Amravati
 
Vice-President
Shri Shivaji Education
Society, Amravati
 
Mr. H. B. Thakare
Treasurer
Shri Shivaji Education
Society, Amravati
 
Member
Shri Shivaji Education
Society, Amravati
 
Mr. J. S. Wankhade
Member
Shri Shivaji Education
Society, Amravati
 
Member
Shri Shivaji Education
Society, Amravati
 
Adv.G. K. Pundkar
Member
Shri Shivaji Education
Society, Amravati
 
Prof. V.G. Bhamburkar
Secretary
Shri Shivaji Education Society,
Amravati
 
Co-opt Member
Shri Shivaji Education
Society, Amravati
 
Co-opt Member
Shri Shivaji Education
Society, Amravati
 
Mr. A. M. Mangale
Member
Shri Shivaji Education
Society, Amravati
 
Co-opt Member
Shri Shivaji Education
Society, Amravati